ZWROTY I REKLAMACJE

ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, który zawiera umowę jako Konsument z tytułu niezgodności Towaru z Umową na zasadach określonych w https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/, a w szczególności w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Jeżeli brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, domniemywa się, że istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie określonym w art. 43b ust.2 lub ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Klient został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych tam oraz, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne, należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy albo korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe), wskazanie na czym polega niezgodność Towaru z Umową oraz treść żądania. W miarę możliwości, jeżeli Klient dołączy dokumentację fotograficzną, może ona ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 8. Celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Towar stanowi rzecz, której dostarczenie, ze względu na sposób jej zamontowania, byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy, w celu dokonania oględzin, w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 9. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca wezwie Klienta do jego uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 12. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 13. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy gdy:
  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,
  b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową tj. zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa konsumenckiego,
  c. Brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
  d. Brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci naprawy lub wymiany,
  e. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 14. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 16. Jeżeli brak zgodności Towaru z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 17. Klient odstępuje od Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.
 18. Postanowienia niniejszego rozdziału „5. Zgodność Towaru z Umową” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

  Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: SATTVA AYURVEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Al. Krakowska 61/a
  05-590 Sękocin Nowy
  e-mail: hurt@sattva.pl
  telefon: 516500898

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Data wydania towaru/zawarcia umowy:  
Dowód zakupu  
   
Faktura numer:  
Numer zamówienia:  
Inny (np. potwierdzenie przelewu):  
Przedmiot umowy (nazwa, model, ilość sztuk itp.):
 
 
Numer rachunku bankowego:
 
Oświadczenie:
Oświadczam, że odstępuję od ww. umowy sprzedaży dot. ww. towaru. Proszę o zwrot zapłaconej ceny na ww. rachunek bankowy.

 

   
  Czytelny podpis
   
  Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: SATTVA AYURVEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Al. Krakowska 61/a
  05-590 Sękocin Nowy
  e-mail: hurt@sattva.pl
  telefon: 516500898

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 

Data wydania towaru:  
Dowód zakupu  
   
Faktura numer:  
Numer zamówienia:  
Inny (np. potwierdzenie przelewu):  
Przedmiot umowy (nazwa, model, ilość sztuk itp.):
 
 
Dokładny opis niezgodności z umową:
 
 
 
 
Data wystąpienia niezgodności:
 
Żądanie:
[ ] Wymiana / [ ] Naprawa / [ ] Obniżenie ceny / [ ] Odstąpienie od Umowy

 

   
  Czytelny podpis
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.