REGULAMIN SPRZEDAŻY

REGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 12-06-2017 przez przedsiębiorcę Sattva Ayurveda Sp. z o.o określa zasady

związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://olejki24.pl/

Dla zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin Sprzedaży został podzielony na 3 funkcjonalne sekcje:

 1. Ogólne warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania i realizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i dostawy oraz o sposobach reklamacji i

rezygnacji z zakupów poprzez odstąpienie od umowy.

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Zasady funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z wirtualnego

koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakie

powinna spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.

III. Polityka prywatności i plików Cookies

Informacje dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności jakie informacje są zapisywane na urządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumienia

potrzeb użytkowników i optymalizacji Sklepu. Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerami +48 537-583-505 lub +48 533-477-407 w godzinach 09.00-17.00 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hurt@sattva.pl, na którą obsługa odpowiada w terminie do 24 godzin.

Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommercefair-play, dlatego jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest sprzeczne z tym Kodeksem lub kształtuje prawa i obowiązki Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interes, wówczas to postanowienie jest niewiążące.

 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

DEFINICJE:

Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą Sattva Ayurveda Sp z o.o. i posługujący się

numerem NIP: 5342650755, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

Siedziba Sprzedawcy : ul. Aleja Krakowska 61a, 05-090 Sękocin Nowy;

Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Aleja Krakowska 61a, 05-090 Sękocin Nowy;

Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej

zawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem sattva.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 2. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią ofertę sprzedaży.
 3. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
 4. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi

zawierać następujące dane:

 1. a) nazwiska i imiona
 2. b) adres poczty elektronicznej e-mail
 3. c) adres do wysyłki
 4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.

Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale IV

Ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do

Zamówienia.

 1. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 09.00 - 17.00.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem

poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

 1. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego

własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić

Sprzedawcy cenę Zamówienia.

 1. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności.
 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale Warunki dostawy.
 3. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5.

Reklamacje.

 1. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. WARUNKI PŁATNOŚCI
 3. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną

cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy

obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

 1. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek

VAT.

 1. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
 2. a) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy
 3. b) przelew bankowy
 4. c) szybki e-przelew bankowy
 5. d) karta płatnicza
 6. e) inne (np. PayPal, Google Wallet)
 7. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze

względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

 1. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
 2. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za

pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

 1. WARUNKI DOSTAWY
 2. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące

przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany

te rzeczy odebrać.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak

nie później niż w ciągu 2 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego

uzgodnienia w tym zakresie.

 1. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych

rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
 2. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
 3. a) dostawa na adres odbiorcy
 4. b) odbiór osobisty u sprzedawcy
 5. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze

względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

 1. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w

zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

 1. REKLAMACJE
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub

skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.

 1. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna

zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres

e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane

kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis

wady będącej podstawą złożenia reklamacji.

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej

otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

 1. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy

dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów.

 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to

obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny

Sprzedawcy przed jego upływem.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez

Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,

która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w

posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami.

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania

terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój

charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez

Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 3. a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy;

 1. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

 1. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której

po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 1. g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 4. k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
 3. Administratorem danych jest przedsiębiorca działający pod firmą Sattva Ayurveda i posługujący się numerem NIP: 5342650755, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą przy ul. Aleja Krakowska 61a, 05-090 Sękocin Nowy;
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
 7. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
 9. W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Sprzedawca dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
 10. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: hurt@sattva.pl
 11. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 12. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną.
 13. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.
 14. Niezależnie od treści dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Sprzedawcy na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
 15. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 16. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 19. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy,

Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym

to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail

Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.

 1. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o:
 2. a) głównych cechach świadczenia;
 3. b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność

gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

 1. c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument

może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

 1. d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
 2. e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
 3. f) sposobie i terminie zapłaty;
 4. g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę

procedurze rozpatrywania reklamacji;

 1. h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór

formularza odstąpienia od umowy;

 1. i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 2. j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 3. k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 4. l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 5. m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz

sposobie zapoznania się z nim;

 1. n) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 2. o) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 3. p) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 1. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play.
 2. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
 3. a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 4. b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
 5. c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
 6. d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

KONIEC OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻYREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Sattva Ayurveda Sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności:
 2. a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 3. b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 6. e) ochronę danych osobowych;
 7. f) ochronę praw własności intelektualnej;
 8. g) odpowiedzialność stron.
 • 2

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
 2. a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Sattva Ayurveda i posługujący się numerem NIP: 5342650755, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą przy ul. Aleja Krakowska 61a, 05-090 Sękocin Nowy;
 1. b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
 2. c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym olejki24.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 3. d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to następujące Usługi:
 2. a) usługi informacyjne,
 3. b) usługi komunikacyjne,
 4. c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
 5. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
 6. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
 7. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.
 • 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
 2. a) połączenie z siecią Internet,
 3. b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
 5. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych.
 6. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.
 • 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
 • 6

Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 5. b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 7. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 • 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest przedsiębiorca działający pod firmą Sattva Ayurveda i posługujący się numerem NIP: 5342650755, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą przy ul. Aleja Krakowska 61a, 05-090 Sękocin Nowy;
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
 5. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę.
 7. W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Usługodawca dokonuje operacji profilowania Usługobiorców, polegających na przeanalizowaniu danych Usługobiorcy, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
 8. W odniesieniu do operacji profilowania Usługobiorca w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: hurt@sattva.pl
 9. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Usługodawcę w celu realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 10. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną.
 11. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.
 12. Niezależnie od treści dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom usługodawcy na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
 13. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 14. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługodawcę, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 • 8

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

KONIEC REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Definicje:
 2. a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Sattva Ayurveda i posługujący się numerem NIP: 5342650755, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą przy ul. Aleja Krakowska 61a, 05-090 Sękocin Nowy, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
 3. b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem olejki24.pl,
 4. c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)
 5. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
 6. a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
 7. b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą

ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

 1. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 5. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,

- nazwę stacji klienta

- identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

- czas nadejścia zapytania,

- kod żądania http,

- kod odpowiedzi http,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link)

- w przypadku, gdy przejście do strony

Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

 1. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k., która udzieliła sklepowi  uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. jest zabronione.

Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i możliwości darmowego korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta:

Adres konsumenta:

Adresat: 

Sattva Ayurveda Sp. z o.o.

ul. Aleja Krakowska 61a,

05-090 Sękocin Nowy;

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.